Grant naukowy PTF i LEK-AM

Szanowni Państwo,
wzorem innych Towarzystw Naukowych, w trosce o dalszy rozwój Polskiego Towarzystwa Flebologicznego zapraszamy Państwa do składania aplikacji do konkursu na realizację najlepszego i najbardziej interesującego projektu naukowego z dziedziny flebologii. Grant naukowy przyznawany będzie w cyklu dwuletnim w wysokości 30 000 zł. Pierwsza edycja konkursu obejmie lata 2012 i 2013, termin składania aplikacji do 30 Listopada 2012.
Sponsorem Grantu Naukowego jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lekam sp. z.o.o. 

Zasady przyznawania grantu:


- Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM sp. z.o.o. przyznawany jest na realizację najlepszego i najbardziej interesującego projektu badawczego z dziedziny flebologii.

- Oceny składanych aplikacji dokonuje Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego wraz z Zarządem PTF

- Sponsorem grantu jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp.o.o. ( www.lekam.pl )

- Grant przyznawany jest na okres 2 lat, najbliższy na lata 2013 - 2104

- Jednorazowo (w okresie obejmującym czas trwania grantu) przyznawany i realizowany jest jeden grant na najlepszą, wyłoniona w konkursie, pracę

- Termin składania aplikacji na konkurs na grant na lata 2013-2014 od 1 Września do 30. Listopada 2012 .


- Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 01.02.2013


- Wysokośc grantu – 30 000 zł na (na każdą edycję konkursu)

- Aplikację składac mogą osoby zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
z przyczyn formalnych z grantu nie mogą być finansowane badania naukowe w ośrodkach zagranicznych.

- Badacz składający aplikację powinien mieć ukończone wyższe studia medyczne
oraz posiadac wiedze i doświadczenie badawcze i flebologiczne zapewniające możliwość realizacji proponowanego tematu badawczego

- Aplikacja składana w języku Polskim lub Angielskim powinna zawierac:

- pismo wstępne – podpisane przez badacza zgłoszenie pracy do konkursu kierowane
na adres - Polskie Towarzystwo Flebologiczne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

- imie, nazwisko osoby składającej razem z nazwą ośrodka i danymi adresowymi(adres, telefon, e-mail)
- CV osoby składającej aplikacje
- projekt badania (założenia, cele, metodyka,)
- aktualny stan wiedzy na temat proponowanego badania (w formie opisowej)
- uzasadnienie wykonania badań
- spis badaczy biorących udział w badaniu i ich afiliacje
- wstępny kosztorys badania
- oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana a projekt nie jest przedmiotem praw autorskich w ramach realizacji innych prac badawczych,Polskie Towarzystwo Flebologiczne zastrzega sobie prawo do możliwości uzyskania dodatkowych informacji od badacza w przypadku wątpliwości co do możliwości zrealizowana pracy.

Polskie Towarzystwo Flebologiczne wymaga corocznych raportów z realizacji grantu przesyłanych na adres Zarządu.

Rozliczeniem Grantu jest publikacja opublikowana w recenzowanych czasopiśmie naukowych oraz przedstawienie wyników badań w trakcie konferencji/kongresu Polskiego Towarzystwa Flebologiczego po 2 letnim okresie trwania grantu.

  


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne