Grant naukowyimienia Profesora Wiesława Strygi - 2016r

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i firmy Alfa Wasermann imienia Profesora Wiesława Strygi – 2016r.

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i firmy Alfa Wasermann imienia Profesora Wiesława Strygi przyznawany jest w celu umożliwienia szkolenia młodym lekarzom zajmującym się flebologią.

Grant nosi nazwę : „Grant naukowy imienia Profesora Wiesława Strygi ufundowany przez firmę Alfa Wasserman Polska sp. z o.o.”

O grant mogą ubiegać się lekarze posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu, będący członkami Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, niezalegającymi z opłacaniem składek oraz w wieku poniżej 45 roku życia. Warunkiem rozliczenia grantu jest przygotowanie sprawozdania z udziału Kongresie, które następnie zostanie umieszczone na stronie PTF, pod rygorem zwrotu kwoty przyznanego grantu. W postępowaniu kwalifikacyjnym preferowane będą osoby, które w roku poprzedzający przyznanie grantu nie korzystały z grantu edukacyjnego PTF (finansowania udziału w konferencji w roku 2015)

Celem grantu jest umożliwienie udziału w międzynarodowym kongresie naukowym z dziedziny flebologii. Nazwa kongresu, którego dotyczy konkurs na grant im Prof. Wiesława Strygi będzie corocznie proponowana przez Polskie Towarzystwo Flebologiczne.

Założeniem projektu jest udział młodych polskich flebologów w kongresie o wysokim poziomie merytorycznym w dziedzinie flebologii.

Liczba osób mogących otrzymać grant w każdym kolejnym roku jest ograniczona i będzie podawana do wiadomości w każdej kolejnej edycji konkursu.

Rok 2016

Nazwa kongresu: 17th Meeting of the European Venous Forum, Wielka Brytania, Londyn, 07-09 Lipca Liczba miejsc: 2

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o przyznanie grantu

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1)

3. Oświadczenie dotyczące prawa wykonywania zawodu (zał. nr 2)

4. Oświadczenie o akceptacji regulaminu (zał. nr 3)

5. Życiorys z krótkim opisem przebiegu pracy zawodowejProsimy o składania aplikacji na zamieszczonych w załączniku formularzachTermin składania aplikacji mija 18 lutego 2016 rokuZapraszamy


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne