Polskie Towarzystwo Flebologiczne

Grant naukowyimienia Profesora Wiesława Strygi - 2016r

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i firmy Alfa Wasermann imienia Profesora Wiesława Strygi – 2016r.

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i firmy Alfa Wasermann imienia Profesora Wiesława Strygi przyznawany jest w celu umożliwienia szkolenia młodym lekarzom zajmującym się flebologią.

Grant nosi nazwę : „Grant naukowy imienia Profesora Wiesława Strygi ufundowany przez firmę Alfa Wasserman Polska sp. z o.o.”

O grant mogą ubiegać się lekarze posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu, będący członkami Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, niezalegającymi z opłacaniem składek oraz w wieku poniżej 45 roku życia. Warunkiem rozliczenia grantu jest przygotowanie sprawozdania z udziału Kongresie, które następnie zostanie umieszczone na stronie PTF, pod rygorem zwrotu kwoty przyznanego grantu. W postępowaniu kwalifikacyjnym preferowane będą osoby, które w roku poprzedzający przyznanie grantu nie korzystały z grantu edukacyjnego PTF (finansowania udziału w konferencji w roku 2015)

Celem grantu jest umożliwienie udziału w międzynarodowym kongresie naukowym z dziedziny flebologii. Nazwa kongresu, którego dotyczy konkurs na grant im Prof. Wiesława Strygi będzie corocznie proponowana przez Polskie Towarzystwo Flebologiczne.

Założeniem projektu jest udział młodych polskich flebologów w kongresie o wysokim poziomie merytorycznym w dziedzinie flebologii.

Liczba osób mogących otrzymać grant w każdym kolejnym roku jest ograniczona i będzie podawana do wiadomości w każdej kolejnej edycji konkursu.

Rok 2016

Nazwa kongresu: 17th Meeting of the European Venous Forum, Wielka Brytania, Londyn, 07-09 Lipca 



Liczba miejsc: 2

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o przyznanie grantu

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1)

3. Oświadczenie dotyczące prawa wykonywania zawodu (zał. nr 2)

4. Oświadczenie o akceptacji regulaminu (zał. nr 3)

5. Życiorys z krótkim opisem przebiegu pracy zawodowej



Prosimy o składania aplikacji na zamieszczonych w załączniku formularzach



Termin składania aplikacji mija 18 lutego 2016 roku



Zapraszamy

Zarejestruj się

Wypełnij deklarację

Przegląd flebologiczny

Nowy Wydawca Przeglądu Flebologicznego

Przegląd flebologiczny

Znajdź lekarza


Wspierają nas

Jeśli chcesz poodzielić się informacją o ciekawym spotkaniu, konferencji, kursie lub publikacji - napisz na adres kontakt@ptf.org.pl
Interesujące wiadomości umieścimy w aktualnościach na stronie.
© Copyright 2012 Polskie Towarzystwo Flebologiczne