Grant wyjazdowy - Paryż 2014

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i firmy Alfa Wasermann imienia Profesora Andrzeja Cencory – 2014r.

Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i firmy Alfa Wasermann imienia Profesora Andrzeja Cencory przyznawany jest w celu umożliwienia szkolenia młodym lekarzom zajmującym się flebologią. 

Grant nosi nazwę : „Grant naukowy imienia Profesora Andrzeja Cencory ufundowany przez firmę Alfa Wasserman Polska sp. z o.o.”

O grant mogą ubiegać się lekarze posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu, będący członkami Polskiego Towarzystwa Flebologicznego  i niezalegającymi z opłacaniem składek oraz w wieku poniżej 45 roku życia. Warunkiem rozliczenia grantu jest przygotowanie sprawozdania z udziału Kongresie, które następnie zostanie umieszczone na stronie PTF, pod rygorem zwrotu kwoty przyznanego grantu.

Celem grantu jest umożliwienie udziału w międzynarodowym kongresie naukowym z dziedziny flebologii. Nazwa kongresu, którego dotyczy konkurs na grant im Prof. Andrzeja Cencory będzie corocznie proponowana przez Polskie Towarzystwo Flebologiczne.

Założeniem projektu jest udział młodych polskich flebologów w kongresie o wysokim poziomie merytorycznym w dziedzinie flebologii.

Liczba osób mogących otrzymać grant w każdym kolejnym roku jest ograniczona i będzie podawana do wiadomości w każdej kolejnej edycji konkursu.

 

Rok 2014

Nazwa kongresu: 15th meeting of the European Venous Forum, Paryż, Francja, 26-28 CzerwcaLiczba miejsc: 2Wymagane dokumenty: 

1.Wniosek o przyznanie grantu

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1)

3. Oświadczenie dotyczące prawa wykonywania zawodu (zał. nr 2)

4. Oświadczenie o akceptacji regulaminu (zał. nr 3)

5. Życiorys z krótkim opisem przebiegu pracy zawodowej

 

Prosimy o składania aplikacji na zamieszczonych w załączniku formularzach

 

Termin składania aplikacji mija 28 lutego 2014 roku 

Zapraszamy 


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne