Regulamin Programu Certyfikacji Lekarzy w dziedzinie Flebologia


Regulamin Programu Certyfikacji Lekarzy w dziedzinie Flebologia

Celem programu certyfikacji w dziedzinie flebologii jest potwierdzenie kwalifikacji lekarzy zajmujących się w swojej praktyce chorobami żył. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, nie jest równoważny z uzyskaniem specjalizacji lub umiejętności – jest jednak świadectwem należytego poziomu wiedzy i umiejętności aplikującego lekarza w zakresie praktyki flebologicznej.

§ 1 . Zasady ogólne:

1. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Flebologicznego przyznawany jest decyzją zarządu PTF na wniosek Komisji Certyfikacyjnej po weryfikacji przez komisję dotychczasowych osiągnięć, dorobku i umiejętności praktycznych aplikującego lekarza

2. Komisja Certyfikacja powoływana jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Flebologicznego na okres 6 lat (dwie kadencje zarządu). Członkami Komisji Certyfikacyjnej są osoby będące członkami Polskiego Towarzystwa Flebologicznego posiadające umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie świadczące o ich wysokim poziomie merytorycznym. Członkowie komisji certyfikacyjnej są wybrani spośród osób posiadających nienaganną opinię, jak również autorytet w środowisku. W skład komisji weryfikacyjnej wchodzi 4 członków wybranych przez Zarząd PTF oraz aktualny Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego (razem 5 osób). W przypadku utraty możliwości pełnienia funkcji przez któregoś z członków komisji aktualny Zarząd w trakcie trwania kadencji powołuje na to miejsce kolejnego członka komisji.

3. Posiedzenie komisji weryfikacyjnej odbywa się dwa razy w roku.

4. W celu rozpoczęcia procedury certyfikacji osoba zainteresowana musi wystąpić z wnioskiem (formularz wniosku dostępny na stronie internetowej PTF) do Zarządu Polskiego towarzystwa Flebologicznego o przyznanie certyfikatu.

5. Komisja Certyfikacyjna na wniosek zarządu rozpatruje tylko wnioski kompletne. Wnioski nie spełniające wymagań regulaminu nie zostaną rozpatrzone.

6. Certyfikat przyzwany jest na okres 2 lat. Po tym okresie istnieje możliwość odnowienia certyfikatu wg opisanych poniżej określonych zasad (na kolejne2 lata).

7. Lista lekarzy posiadających certyfikat PTF zostanie umieszczona na stronie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Aplikujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich ograniczonych danych osobowych (imię, nazwisko, miasto) w wykazie osób, które uzyskały certyfikat PTF. Wykaz ten zostanie upowszechniony na stronie Towarzystwa oraz może zostać opublikowany w Przeglądzie Flebologicznym i innych czasopismach branżowych.

8. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu jest podejmowana większością głosów i dokumentowana w protokole posiedzenia komisji. Przyznany certyfikat przesyłany jest na wskazany przez aplikującego adres. W przypadku odmowy przyznania certyfikacji, informacja ta przesyłana jest aplikującemu z uzasadnieniem decyzji komisji.

9. Komisja certyfikacyjna na wniosek jednego z członków komisji, członka zarządu lub prezesa PTF może cofnąć certyfikat, o ile doszło do naruszenia zasad regulaminu przyznawania, lekarz przestał spełniać warunki określone w regulaminie lub też pojawiła się istotna przyczyna dowodząca poważnego naruszenia dobrych obyczajów klinicznych lub też kodeksu etyki lekarskiej.

10. W przypadku wątpliwości, co do dostarczonych dokumentów lub też dotychczasowych osiągnięć aplikującego, komisja certyfikacyjna zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych w odpowiednim oddziale izbie lekarskiej, u właściwego konsultanta wojewódzkiego, ordynatora oddziału, bezpośredniego przełożonego lub osób wymienionych we wniosku, pod opieką których aplikujący zdobywa lub zdobywał swoje umiejętności.

11. Aplikację o certyfikat złożyć mogą osoby dotychczas niekarane lub też osoby, przeciwko którym nie toczy się w Izbie lekarskiej lub też prokuratorsko–sądowe postępowanie wyjaśniające w związku z czynnościami związanymi z wykonywanym zawodem lekarza medycyny.

 

§ 2. Zasady szczegółowe

 

O przyznanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego może wystąpić każdy lekarz zajmujący się flebologią, jeżeli w jego przekonaniu spełnione są następujące kryteria:

a/ posiada dyplom ukończenia studiów medycznych i aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny

b/ jest członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i nie zalega z opłaceniem składek członkowskich

c/ może wykazać się kwalifikacjami z zakresu flebologii takimi jak:

- odbyte kursy z zakresu flebologii

- odbyte szkolenia w ośrodkach (oddziałach, klinikach, praktykach lekarskich) w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie flebologia - w ramach dotychczasowego szkolenia i stażu pracy)

- udział w kongresach, konferencjach o tematyce flebologicznej

- obecna czynna aktywność diagnostyczno –terapeutyczna w dziedzinie flebologia w oparciu wykonane i aktualnie wykonywane procedury diagnostyczne i lecznicze:

- badania dopplerowskie, pletyzmografia, ambulatoryjny pomiar ciśnienia i inne metody diagnostyczne

- skleroterapia

- leczenie uciskowe

- leczenie chirurgiczne żylaków kończyn

- procedury endowaskularne (EVLt RF, inne)

- laseroterapia, IPL, koagulacja przezskórna

- kompleksowe porady flebologiczne w oparciu o badania diagnostyczne

 

- dodatkowo punktowane: - wykładowca, organizator kongresów, konfekcji, szkoleń

- prowadzenie działalności badawczej

- wystąpienia na kongresach, konferencjach

- publikacje w czasopismach medycznych

- członkostwo w międzynarodowych towarzystwach naukowych

 

d/ przestrzega kodeksu etyki lekarskiej

 

e/ złożył prawidłowo wypełniony wniosek (załącznik 2 do regulaminu) zawierający dokumenty wymienione w: wykazie dokumentów wymaganych do złożenia aplikacji o certyfikat PTF (formularz wniosku i pozostałe załączniki dostępne na stronie internetowej PTF)

 

f/ opłacił opłatę za rozpatrzenie wniosku - potwierdzenie dokonania przelewu na konto Polskiego Towarzystwa Flebologicznego z tytułem przelewu – Certyfikat PTF

§ 3. Zasady rozpatrywania wniosku

 

1. Wniosek należy przesłać na adres aktualnego Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Flebologicznego :

w kadencji 20012-2015

lek. med. Marcin Kucharzewski

Polskie Towarzystwo Flebologiczne

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

2. Wniosek rozpatrywany jest wstępnie pod kątem poprawności wypełnienia i kompletności dokumentacji. W przypadku braków Aplikant informowany jest listownie lub ( o ile dostępne) mailowo o konieczności uzupełnienia dokumentacji.

3. Po weryfikacji poprawności wniosku aplikacja przekazywane są do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komisji Weryfikacyjnej (informacja na temat terminu rozpatrywania aplikacji w każdym kolejnym roku zamieszczana jest na stronie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego w zakładce – Certyfikacja).

4. W terminie do 30 dni od posiedzenia Komisji, na adres osób, którym przyznano certyfikat, wysyłane jest potwierdzenie uzyskania certyfikatu wraz z dyplomem. Osoby, którym nie przyznano certyfikatu w tym samym terminie otrzymują informację o tym fakcie wraz z uzasadnieniem.

5. W przypadku odmowy przyznania certyfikatu Aplikant ma prawo odwołać się do Zarządu PTF jako organu nadrzędnego i nadzorującego działanie Komisji Certyfikacyjnej w terminie do 30 dni od otrzymania decyzji.

6. Certyfikat przyznawany jest na okres 2 lat. Jeżeli po okresie 2 lat od uzyskania certyfikatu lekarz nie wystąpi z wnioskiem o przedłużenie certyfikatu oznacza to automatycznie rezygnację z jego posiadania.

§. 4 Przedłużenie certyfikatu

Przedłużenie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

1. Przedłużenie certyfikatu o kolejne 2 lata następuje po rozpatrzeniu wniosku o przedłużenie certyfikatu przez Komisję Certyfikacyjną, złożonego przez aplikującego lekarza, któremu wcześniej przyznano certyfikat PTF.

2. O przedłużenie certyfikatu PTF może wystąpić lekarz pozostający członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i nie zalegający z opłaceniem składek członkowskich

3. Lekarz aplikujący o przedłużenie certyfikatu zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o przedłużenie certyfikatu stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu

- życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w dziedzinie flebologii w okresie ostatnich dwóch lat (odbyte staże, specjalizacje, szkolenie w ośrodkach flebologicznych, zdobyte doświadczenia)

- dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy, staże w okresie od otrzymania certyfikatu (ostatnich 2 lat)

- udokumentowany udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych z dziedziny flebologii (w okresie od otrzymania certyfikatu - ostatnich 2 lat)

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3

- oświadczenie o ważności prawa wykonywania zawodu – załącznik nr 4

- oświadczenie o akceptacji regulaminu – załącznik nr 5

- potwierdzenie dokonania przelewu na konto Polskiego Towarzystwa Flebologicznego z

tytułem przelewu – Certyfikat PTF

      O ile dostępne, do wniosku należy dołączyć również :

- wykaz prac przedstawionych na konferencjach/kongresach w okresie od uzyskania certyfikatu

- opublikowane lub zgłoszone do redakcji czasopism prace naukowe

- opis działalności organizacyjnej

3. Certyfikat przedłużany jest na okres dwóch lat – po tym okresie lekarz pragnący zachować certyfikat powinien wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie o następne 2 lata.

4. Jeżeli po okresie kolejnych dwóch lat lekarz nie wystąpi z wnioskiem o przedłużenie certyfikatu oznacza to automatycznie rezygnację z jego posiadania.

5. Lekarz ubiegający się o przedłużenie certyfikatu powinien uzyskać minimum 10 punktów w ciągu ostatnich dwóch lat

6. Wymagana liczba punktów, jak również punktacja aktywności lekarza ocenianej przez Komisję Certyfikacyjną w procedurze mającej na celu przedłużenie ważności certyfikatu –załącznik nr 7 

7. Wniosek rozpatrywany jest wstępnie pod kątem poprawności wypełnienia i kompletności dokumentacji. W przypadku braków Aplikant informowany jest listownie lub ( o ile dostępne) mailowo o konieczności uzupełnienia dokumentacji.

8. Po weryfikacji poprawności wniosku aplikacja przekazywane są do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komisji weryfikacyjnej (informacja na temat terminu rozpatrywania aplikacji w każdym kolejnym roku zamieszczana jest na stronie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego w zakładce – Certyfikacja).

9. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu należy przesłać na adres Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

10. W przypadku braku odpowiedniej liczby punktów w ciągu 2 lat, osoba starająca się o przedłużenie certyfikatu może wystąpić z wnioskiem do Komisji Weryfikacyjnej o przedłużenie okresu niezbędnego do uzyskania wymaganej liczby punktów, ale nie więcej niż o 12 miesięcy.

§. 5 Obowiązki lekarza uzyskującego certyfikat PTF

- lekarz, który uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Flebologicznego ma obowiązek dbać o dobre imię Towarzystwa oraz stale podnosić swoje kwalifikacje

- lekarz, który uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Flebologicznego ma obowiązek dalszego doskonalenia zawodowego i dokumentowania takiego doskonalenia (uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach, kongresach, prenumerata czasopisma naukowego oraz inne udokumentowane formy samokształcenia).

- lekarz, któremu przyznano certyfikat Polskiego Towarzystwa Flebologicznego ma obowiązek czynnego uczestnictwa w działaniach non-profit mających na celu promocję dobrej praktyki klinicznej w dziedzinie flebologii (czynny udział w kongresach i konferencjach, publikacja własnych doświadczeń i obserwacji, włączenie się w działalność edukacyjną, szkoleniową i naukową Polskiego Towarzystwa Flebologicznego).

Katowice 01.09.2012 Zarząd Polskiego Towarzystwa Flebologicznego 


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne