Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO

Tekst jednolity 11 czerwca 2014r.

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA, ZNACZENIE I CEL

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „POLSKIE TOWARZYSTWO FLEBOLOGICZNE” zwanej w dalszej części statutu Towarzystwem.

 

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Katowice.

 

§ 3

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Towarzystwo może powołać sekcje.

 

§ 5

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem „POLSKIE TOWARZYSTWO FLEBOLOGICZNE”. Zarząd Katowice.

 

§ 6

Towarzystwo opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu członków, funduszach uzyskiwanych z tytułu składek członkowskich, prowadzonej działalności gospodarczej i wydawniczej oraz opłatach wnoszonych przez członków wspierających, dotacjach, zapisach, darowiznach itp.

 

§ 7

Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

8.1 Zrzeszenie wszystkich lekarzy i innych osób zainteresowanych problematyką chorób żył (flebologią) oraz innych naczyń.

 

8.2 Rozwijanie i propagowanie flebologii w nauce i praktyce poprzez inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Upowszechnianie wiedzy o postępach flebologii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.

 

8.3 Współpraca z ośrodkami zagranicznymi posiadającymi doświadczenie w zakresie flebologii, a w szczególności promowanie i ułatwianie kontaktów z tymi ośrodkami.

 

8.4 Prowadzenie działalności naukowej z możliwością wydawania czasopisma jako organu Towarzystwa.

 

8.5 Prowadzenie działalności w zakresie rozwijania i propagowania flebologii w programach edukacyjnych oraz programach profilaktyki i leczenia schorzeń układu naczyniowego.

 

8.6. Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej w dziedzinie flebologii, w tym badań naukowych oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej.

 

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

9.1 Współpracę interdyscyplinarną z innymi Towarzystwami.

 

9.2 Organizowanie zebrań, kongresów, konferencji oraz innych spotkań naukowych i dydaktycznych.

 

9.3 Prowadzenie działalności szkoleniowej, uczestniczenie w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy i szkolenia innych pracowników ochrony zdrowia.

 

9.4. Prowadzenie działalności wydawniczej w postaci kwartalnika „Przegląd Flebologiczny” oraz innych czasopism, broszur, książek, a także pozostałych materiałów naukowych i propagandowych, we własnym zakresie lub też zlecając ich wykonanie wyspecjalizowanym podmiotom.

 

9.5 Współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi, Izbami Lekarskimi oraz instytucjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń w zakresie flebologii oraz polityki zdrowotnej.

 

9.6. Organizowanie wykładów oraz organizowanie i inicjowanie akcji i przedsięwzięć mających na celu zaznajomienie społeczeństwa z problematyką chorób układu naczyniowego, oraz z ich profilaktyką oraz podejmowanie wszelkich innych prac, zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu flebologii.

 

9.7. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za wyróżniające się prace z dziedziny flebologii.

 

9.8. Promowanie inicjatyw badawczych, w dziedzinie flebologii i nauk medycznych z nią związanych.

 

9.9. Wspieranie, w tym także finansowo, działalność naukowej innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Towarzystwa.

 

9.10. Wspieranie udziału swoich członków w krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowo-dydaktycznych w zakresie flebologii.

 

Działalność wydawnicza może się odbywać przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe

 

 

Rozdział II

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

10.1 Zwyczajnych.

10.2 Nadzwyczajnych.

10.3 Honorowych.

10.4 Korespondentów.

10.5 Wspierających.

 

§ 11

11.1 Członkiem zwyczajnym może być osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów medycznych i zajmuje się praktycznie lub naukowo flebologią oraz deklaruje chęć czynnej działalności w Towarzystwie.

11. 2. Dla uzyskania członkostwa zwyczajnego konieczne jest złożenie pisemnej deklaracji na ręce Sekretarza Generalnego z załączeniem pisemnego poparcia dwóch osób, które są członkami zwyczajnymi Towarzystwa. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd. W przypadku odrzucenia deklaracji przez Zarząd, odrzuconemu kandydatowi przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone na ręce Sekretarza Generalnego w terminie trzydziestu dni od daty powiadomienia o negatywnej decyzji Zarządu. Ostateczna decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zebranie Członków”.

 

§ 12

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, czynnie zajmująca się flebologią i dziedzinami jej pokrewnymi.

 

§ 13

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla flebologii i/ lub dla Towarzystwa.

 

§ 14

Członkiem korespondentem może zostać osoba fizyczna, lekarz lub naukowiec zajmujący się aktywnie flebologią lub dziedzinami jej pokrewnymi.

 

§ 15

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które pomagają Towarzystwu w osiągnięciu jego celów statutowych.

 

§ 16

Dla uzyskania członkostwa nadzwyczajnego konieczne jest złożenie pisemnej deklaracji na ręce Sekretarza Generalnego z załączeniem pisemnego poparcia dwóch osób, które są członkami zwyczajnymi Towarzystwa. Należy również dołączyć krótkie przedstawienie przebiegu pracy zawodowej. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd. W przypadku odrzucenia deklaracji przez Zarząd, odrzuconemu kandydatowi przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone na ręce Sekretarza Generalnego w terminie czternastu dno od daty powiadomienia o negatywnej decyzji Zarządu. Ostateczna decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zebranie Członków.

 

§ 17

Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma prawo do:

17.1 Czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa.

17.2 Udziału w kongresach, odczytach i konkursach na zasadach określonych przez organizatorów.

17.3 Działania w sekcjach naukowych oraz w komisjach konkursowych.

17.4 Korzystania ze zniżek w opłatach za udział w kongresach i zebraniach naukowych oraz do ubiegania się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium, wyjazd za granicę itp.

 

§ 18

Członek zwyczajny i nadzwyczajny zobowiązany jest do:

18.1 Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

18.2 Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa.

18.3 Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 19

Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje na skutek:

19.1 Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Sekretarzowi Generalnemu listem poleconym. W momencie nadejścia oświadczenia woli o wystąpieniu wygasają prawa i obowiązki związane z członkostwem.

19.2 W przypadku śmierci.

19.3. Skreślenia na podstawie decyzji Zarządu z powodu braku zainteresowania pracami Towarzystwa, objawionymi niepłaceniem składek członkowskich przez kolejne dwa lata. Skreślonemu członkowi przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone na ręce Sekretarza Generalnego w terminie trzydziestu dni od daty powiadomienia o decyzji Zarządu. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zebranie Członków.

19.4 Przez formalne wykluczenie, decyzją Walnego Zebrania Członków na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej, za działalność na szkodę Towarzystwa lub postępowania przynoszącego ujmę Towarzystwu. Wykluczonemu członkowi przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków celem ponownego rozpoznania sprawy, złożone na ręce Sekretarza Generalnego w terminie trzydziestu dni od daty powiadomienia o wykluczeniu decyzją Walnego Zebrania Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków podjęta po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.

19.5 Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

 

§ 20

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

20.1 Nadanie godności członka honorowego następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

20.2 Członek honorowy, obywatel polski, posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego.

20.3 Członek honorowy nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

20.4 Członkostwa honorowego pozbawia na mocy uchwały Zarząd, na umotywowany wniosek Prezesa. O pozbawieniu członkostwa honorowego wraz z uzasadnieniem informuje Walne Zebranie Członków Prezesa w swoim sprawozdaniu z działalności.

20.5 W przypadku pozbawienia członkostwa honorowego przez Zarząd, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, złożone na ręce Sekretarza Generalnego w terminie trzydziestu dni od daty powiadomienia o pozbawieniu członkostwa honorowego przez Zarząd. Decyzję ostateczną podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

§ 21

Członkiem korespondentem może zostać osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, wykazująca się osiągnięciami w dziedzinie flebologii lub dziedzin jej pokrewnych oraz współpracująca z Towarzystwem.

21.1 Członków korespondentów wybiera Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

21.2 Członek korespondent ma prawo do udziału w kongresach i zebraniach naukowych oraz działania w sekcjach Towarzystwa.

21.3 Godności członka korespondenta pozbawia Zarząd na mocy uchwały, na umotywowany wniosek Prezesa. O pozbawieniu członkostwa wraz z uzasadnieniem informuje Walne Zebranie Członków Prezes w swoim sprawozdaniu z działalności.

21.4 W przypadku pozbawienia godności członka korespondenta przez Zarząd zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, złożone na ręce Sekretarza Generalnego w terminie 14 dni od momentu powiadomienia o pozbawieniu członkostwa.

 

§ 22

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wnosi roczną składkę członkowską w wysokości zadeklarowanej przez członka wspierającego.

22.1 Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd.

22.2 Wpływy z tytułu składek wnoszonych przez członków wspierających są przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej Towarzystwa w tym na pokrycie kosztów wydawniczych organu Towarzystwa i fundowanie stypendiów.

22.3 Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w posiedzeniach, konferencjach i kongresach naukowych organizowanych przez Towarzystwo na zasadach określonych przez komitet organizacyjny. Członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego.

22.4 Członkowie wspierający mogą uzyskać zgodę na zamieszczenie w organie Towarzystwa informacji o swojej działalności. Zgody udziela Sekretarz Generalny w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym organu Towarzystwa.

 

 

ROZDZIAŁ III

SKŁADKI, OPŁATY, ZYSKI, ROK SPRAWOZDAWCZY

§ 23

Roczną składkę członkowską dla członków zwyczajnych i nadzwyczajnych ustala Walne Zebranie Członków. Wysokość dotacji członków wspierających ustala się przy przyjęciu. Składkę roczną należy wpłacać Skarbnikowi lub na konto Towarzystwa. Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma prawo do korzystania ze zniżek w opłatach za udział w kongresach i zebraniach naukowych oraz do ubiegania się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium, o naukowy wyjazd za granicę itp.

23.1 Członkowie honorowi i członkowie korespondenci są zwolnieni z obowiązku płacenia składek oraz kosztów uczestnictwa w kongresach Towarzystwa. O możliwości innych zwolnień z opłat decyduje Zarząd.

 

§ 24

Jeśli decyzja Walnego Zebrania zostanie ustalona opłata wpisowa, należy ja uiszczać przy przyjęciu do Towarzystwa.

 

§ 25

Poza świadczeniami wymienionymi w § 23 i § 24 mogą być pobierane opłaty jedynie wówczas gdy decyzje taką podejmie Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

 

§ 26

Środki Towarzystwa mogą być przeznaczone jedynie na cele statutowe. Członkowie nie otrzymują żadnych dotacji ze środków Towarzystwa.

 

§ 27

Żadna osoba nie może być wspierana poprzez wydatki niezgodne z celem Towarzystwa lub przez nadmiernie wysokie wynagrodzenie.

 

§ 28

Rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

§ 29

Walne Zebranie Członków może większością dwóch trzecich oddanych głosów zadecydować o obowiązku prenumeraty czasopisma wydawanego przez Towarzystwo.

 

§ 30

Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.

 

§ 31

Na fundusze Towarzystwa składają się:

- składki członkowskie,

- wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa

- dotacje, zapisy, darowizny,

- wpływy z uczestnictwa w kongresach naukowych oraz organizowanych przez Towarzystwo kongresów, konferencji oraz innych spotkań naukowych i dydaktycznych,

- wpływy z działalności wydawniczej Towarzystwa,

- wpływy dokonywane przez członków wspierających,

- wpływy z działalności statutowej Towarzystwa,

- odsetki od środków pieniężnych znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa,

- środki z funduszy publicznych,

- dochody z majątku Towarzystwa.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ADZE TOWARZYSTWA

 

§ 32

Władzami Towarzystwa są:

32.1 Walne Zebranie Członków.

32.2 Zarząd.

32.3 Rada naukowa.

32.4 Komisja Rewizyjna.

 

§ 33

Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków.

 

§ 34

Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd.

34.1 Walne Zebranie Członków zwołuje i prowadzi Prezes. Walne Zebranie Członków należy zwołać pisemnie na co najmniej cztery tygodnie przed obradami i podając porządek obrad. Sekretarz Generalny prowadzi protokół Walnego Zebrania Członków, który podpisuje on i Prezes. Jeżeli Sekretarz Generalny nie może prowadzić protokołu, Prezes wyznacza protokolanta. Protokół zostaje sporządzony w czasie nie przekraczającym trzech miesięcy i powinien zostać zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

34.2 Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

32.2.1 Uchwała głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Towarzystwa.

34.2.2 Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady Naukowej i Komisji Rewizyjnej.

34.2.3 Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

34.2.4 Zatwierdzanie dokooptowanych członków Zarządu.

34.2.5 Wybór członków Zarządu.

34.2.6 Wybór Prezesa Towarzystwa i Prezesa - Elekta Towarzystwa. Pozostałe funkcje w Zarządzie, z wyjątkiem funkcji Prezesa Poprzedniej Kadencji będą obsadzane na podstawie wewnętrznych wyborów spośród wybranych członków Zarządu.

34.2.6.1 Wybrany Prezes - Elekt zostaje Prezesem Towarzystwa następnej kadencji Zarządu.

34.2.6.2 Prezes którego trzyletnia kadencja upłynęła obejmuje funkcję Prezesa Poprzedniej Kadencji w następnej kadencji Zarządu.

34.2.7 Wybór Rady Naukowej.

34.2.8 Wybór Komisji Rewizyjnej.

34.2.9 Wybór Członków honorowych Towarzystwa.

34.2.10 Rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków oraz odwołań członków skreślonych.

34.2.11 Podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych wniosków.

34.2.12 Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

34.2.13 Podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu lub zmianie statutu.

34.3 Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, przypadającym w tym samym dniu, po upływnie 15 minut od godziny rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków wskazanej w jego zwołaniu, bez względu na liczbę obecnych.

34.4 Głosowanie w sprawie wyboru osób na stanowiska są tajne, a w innych sprawach jawne, ale musza być tajne na wniosek chociażby jednego członka Walnego Zebrania Członków.

34.5 Na Walnym Zebraniu Członków prawo głosowania maja członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi. Z prawa tego można skorzystać tylko przy osobistej obecności. Prawo głosowania nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

34.6 Przy podejmowaniu uchwał decyduje większość oddanych głosów pod warunkiem, że nie zostanie ustalone inaczej. Przy równej liczbie głosów wniosek nie zostaje przyjęty.

34.7 Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku, możliwie w połączeniu z Kongresem.

34.8 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes uchwałą Zarządu lub wówczas gdy co najmniej 20% członków zażąda tego pisemnie podając powody i cele.

 

§ 35

35.1 Zarząd Towarzystwa jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych Towarzystwa zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

35.2 Zarząd składa się z Prezesa, oraz Prezesa - Elekta, Prezesa Poprzedniej Kadencji, Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego, Skarbnika, i od dwóch do sześciu dalszych członków Zarządu.

35.3 Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat. Zarząd na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.

35.4 Kadencja Prezesa trwa trzy lata.

35.5 W razie niemożliwości wypełniania przez Prezesa swoich obowiązków, zastępuje go Wiceprezes.

35.6 Sekretarz Generalny zobowiązany jest do zajmowania się sprawami bieżącymi. Sporządza protokoły z posiedzeń, które musza być m. in. również przez niego podpisane. W porozumieniu ze skarbnikiem odpowiada za prowadzenie listy członków.

35.7 Skarbnik czuwa nad Finansami Towarzystwa i kieruje służbami finansowymi oraz prowadzi dokumentację finansowo- księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zobowiązany jest do składania sprawozdania prze Komisją Rewizyjną i Walnym Zebraniem Członków.

35.8 Jeżeli jeden lub więcej członków Zarządu ustąpi przed upływem trzyletniej kadencji, ich urzędy w liczbie nie więcej niż 4 członków Zarządu mogą zostać obsadzone na mocy postanowienia Zarządu. Uprawnienie to nie dotyczy obsadzenia funkcji Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Ostateczna decyzja jest zastrzeżona dla Walnego Zebrania Członków. Kadencja dobranych członków Zarządu upływa z dniem ustąpienia całego Zarządu.

35.9 Posiedzenie Zarządu zwołuje w razie zaistnienia potrzeby Prezes lub z upoważnienia Prezesa Sekretarz Generalny. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes względnie Wiceprezes. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane jeżeli domaga się tego co najmniej czterech członków Zarządu.

35.10 Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu w głosowaniu jawnym, ale muszą być tajne na wniosek chociażby jednego członka Zarządu. Prawo głosowania nie podlega przeniesieniu na inne osoby. Przy równej liczbie głosów wniosek zostaje odrzucony.

35.11 Członkowie Zarządu nie maja prawa do wynagrodzenia za pracę- mogą jednakże korzystać ze zwrotu udokumentowanych wydatków powstałych w związku z ich działalnością na rzecz Towarzystwa.

35.12 Towarzystwo Flebologiczne reprezentują na zewnątrz następujący członkowie Zarządu: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Generalny i Skarbnik. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważnieni są dwuosobowo następujący członkowie Zarządu: Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik lub Sekretarz Generalny. Do wykonywanie czynności określonego rodzaju lub czynności ogólnych Zarząd może ustanawiać pełnomocników, działających samodzielnie w granicach umocowania.

35.13 Członkowie Zarządu pełnią swój urząd do czasu wyboru ich następców.

 

§ 36

Kompetencje Zarządu.

36.1 Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

36.1.1 Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

36.1.2 Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

36.1.3 Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminaża i budżetu.

36.1.4 Zatwierdzanie bilansu.

36.1.5 Powoływanie i rozwiązywanie sekcji, zatwierdzanie ich regulaminów i przyjmowanie sprawozdań z ich działalności.

36.1.6 Wydawanie organu Towarzystwa, powoływanie redaktora naczelnego, jego zastępcy i członków komitetu redakcyjnego.

36.1.7 Nadawanie i pozbawianie godności członka zwyczajnego, nadzwyczajnego i wspierającego. Pozbawianie godności członka honorowego lub członka korespondenta.

36.1.8 Prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych, korespondentów i wspierających.

36.1.9 Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków i Kongresów Naukowych.

36.1.10 Podejmowanie uchwał w sprawach udziału przedstawicieli Towarzystwa w naukowych zjazdach/ kongresach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

36.1.11 Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.

36.1.12 Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa.

 

§ 37

Rada Naukowa.

37.1 Rada jest doradcą Zarządu przede wszystkim w sprawach badań flebologii stosowanej oraz polityki zdrowotnej. Przy obsadzaniu Rady należy w miarę możliwości starać się, aby wszystkie specjalności miały w niej swoich reprezentantów.

37.2 Rada składa się z sześciu do dwunastu członków, którzy nie mogą jednocześnie należeć do Zarządu.

37.3 Każdorazowy Prezes Kongresu, którego członkostwo wygasa, zostaje przyjęty na kolejne trzy lata do Rady. Wszyscy inni członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

37.4 Kadencja każdego członka Rady trwa trzy lata. Każdego roku jest na nowo obsadzana 1/ 3 członków rady. Dopuszczalne są ponowne wybory. W pierwszych wyborach do Rady zostaje obsadzona tylko 1/ 3 miejsc, w następnym roku następna 1/ 3, a za dwa lata pozostała 1/ 3 miejsc.

37.5 Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje w razie zaistnienia potrzeby Prezes Towarzystwa, lub z upoważnienia Prezesa Sekretarz Generalny. Zaproszenie na posiedzenie powinno nastąpić co najmniej na cztery tygodnie, a podanie porządku posiedzenia na dwa tygodnie. Posiedzeniu przewodniczy Prezes. Protokoły z posiedzenia prowadzi Sekretarz Generalny- obaj mają prawo głosu w razie głosowania. W razie niemożności wykonywania swoich obowiązków przez Prezesa względnie Sekretarza Generalnego Rada wybiera Przewodniczącego względnie protokolanta. Uchwały Rady należy przedstawić Zarządowi do rozpatrzenia.

 

§ 38

Komisja Rewizyjna.

38.1 Bezpośrednio po wyborach Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera trzech członków Komisji Rewizyjnej na okres trwania kadencji Zarządu. Nie mogą oni należeć do Zarządu. Spośród siebie wybierają przewodniczącego i zastępcę.

38.2 Członkowie Komisji Rewizyjnej są zobowiązani skontrolować operacje finansowe Towarzystwa przed sprawozdaniem Skarbnika i Złożyć odnośny raport przed zwyczajnym Walnym Zebranie Członków. W każdej chwili mają oni prawo do dokumentacji Towarzystwa i występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

38.3 Komisja Rewizyjna wydaje opinię w sprawach wykluczenia członka Towarzystwa.

38.4 Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, który przekłada Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia.

38.5 Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Komisji w głosowaniu jawnym, ale muszą być tajne na wniosek chociażby jednego członka Komisji.

38.6 W razie zdekompletowania składu Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji może uzupełnić jej skład we własnym zakresie spośród członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

 

 

ROZDZIAŁ V

SEKCJE TOWARZYSTWA

 

§ 39

Dla rozwijania kierunkowych zainteresowań członków Towarzystwa w dziedzinie flebologii mogą być tworzone Sekcje Towarzystwa.

39.1 Zarząd Towarzystwa może powołać Sekcję na wniosek co najmniej 20 członków zwyczajnych Towarzystwa. Wyznacza tymczasowego Przewodniczącego Sekcji, który dokonuje wyboru władz Sekcji.

39.2 Sekcje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Towarzystwa, a zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZIWĄZANIE TOWARZYSTWA

 

§ 40

O zmianach statutu Towarzystwa decyduje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zachowaniem postanowień paragrafu 34, punkt 3 i 4. Zarząd powinien zameldować zmiany w statucie do odnotowania w rejestrze stowarzyszenia.

 

§ 41

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zachowaniem postanowień paragrafu 34, punkt 3 i 4.

 

§ 42

Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi cel na jaki ma być przeznaczony jego majątek i wyznaczy likwidatora.

 

Statut uchwalono na Zebraniu Założycielskim Towarzystwa 23 września 1991 roku w Katowicach. Podstawa prawna działalności Towarzystwa:

1. Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Katowicach ( Wydz. I Cywilny) z dnia 19 listopada 1991 roku- wpis do rejestru stowarzyszeń w dziale „A” ( I Ns Rej St. 240/ 91).

2. Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Katowicach ( Wydz. I Cywilny) z dnia 17 grudnia 1991 roku- wpis w rejestrze stowarzyszeń, w dziale „A” Nr St- 534.

3. Postanowienie sądu Wojewódzkiego w Katowicach ( Wydz. I Cywilny) z dnia 18 grudnia 1992 roku 14 uzupełnienie wpisu w rejestrze Stowarzyszenia w dziale „A” ( St 534) i w rubr. „I” ( Ns Rej. St. 425/ 92).

4. Art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 - prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855z późniejszymi zmianami).


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne