Nasza historia (o nas)

Polskie Towarzystwo Flebologiczne powstało początkowo jako Towarzystwo Flebolgiczne w Katowicach w 1991 roku. Nazwe zmieniono na Polskie Towarzystwo Flebologiczne w roku 1992 w trakcie II Walnego Zgromadzenia Członków. Pierwszym prezesem Towarzystwa został dr n. med. Tomasz Drążkiewicz a I Kongres PTF odbył się w Bielsku Białej w roku 1994.

Od początku swojej działalności Polskie Towarzystwo Flebologiczne prowadzi działalność zarówno edukacyjną jak i naukową stając się coraz większym i skuteczniejszym forum wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczącej flebologii. Dzięki aktywnej działalności zarówno Towarzystwa, jak i przede wszystkim jego członków flebologia stała się istotną i dobrze rozpoznawalną dyscypliną medyczną w naszym kraju a problemy związane z chorobami żył oraz układu limfatycznego zajmują dzisiaj ważne miejsce w codziennej praktyce lekarskiej lekarzy różnych specjalności.

Statutowymi celami realizowanymi przez zarówno Zarząd jak i Członków Towarzystwa są między innymi:

- Rozwijanie i propagowanie flebologii w nauce i praktyce poprzez inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Upowszechnianie wiedzy o postępach flebologii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia

- Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej w dziedzinie flebologii, w tym badań naukowych oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej

- Współpraca z ośrodkami zagranicznymi posiadającymi doświadczenie w zakresie flebologii, a w szczególności promowanie i ułatwianie kontaktów z tymi ośrodkami

- Prowadzenie działalności naukowej oraz wydawanie czasopisma jako organu Towarzystwa

- Prowadzenie działalności w zakresie rozwijania i propagowania flebologii w programach edukacyjnych oraz programach profilaktyki i leczenia schorzeń układu naczyniowego.

Powyższe cele realizowane są na przestrzeni lat działalności Towarzystwa w ramach licznych konferencji i szkoleń edukacyjnych, jak również kongresów i spotkań naukowo - szkoleniowych. Uzupełnieniem tych aktywności jest działalność edukacyjna w postaci specjalistycznych kursów, przyznawanie grantów edukacyjnych, jak również prezentowanie przez członków PTF doniesień na zajazdach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Od wielu lat czasopismem Towarzystwa pozostaje Przegląd Flebologiczny, obecnie wydawany jako anglojęzyczne indeksowane czasopismo.


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne