Informacje o członkostwie

Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który posiada dyplom ukończenia studiów medycznych i zajmuje się praktycznie lub naukowo flebologią oraz deklaruje chęć czynnej działalności w Towarzystwie.

Uzyskanie członkostwa zwyczajnego:

Dla uzyskania członkostwa zwyczajnego konieczne jest złożenie pisemnej deklaracji na ręce Sekretarza Generalnego z załączeniem pisemnego poparcia dwóch osób, które są członkami zwyczajnymi Towarzystwa. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

  • Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Sekretarzowi Generalnemu listem poleconym. W momencie nadejścia oświadczenia woli o wystąpieniu wygasają prawa i obowiązki związane z członkostwem.
  • W przypadku śmierci.
  • Skreślenia na podstawie decyzji Zarządu z powodu braku zainteresowania pracami Towarzystwa, objawionymi niepłaceniem składek członkowskich przez kolejne dwa lata.
  • Przez formalne wykluczenie,. Decyzją Walnego Zebrania Członków na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej, za działalność na szkodę Towarzystwa lub postępowania przynoszącego ujmę Towarzystwu.
  • Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu

Członek nadzwyczajny

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, czynnie zajmująca się flebologią i dziedzinami jej pokrewnymi

Uzyskanie członkostwa nadzwyczajnego:

Dla uzyskania członkostwa nadzwyczajnego konieczne jest złożenie pisemnej deklaracji na ręce Sekretarza Generalnego z załączeniem pisemnego poparcia dwóch osób, które są członkami zwyczajnymi Towarzystwa. Należy również dołączyć krótkie przedstawienie przebiegu pracy zawodowej. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd.

Członkostwo nadzwyczajne ustaje na skutek:

  • Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Sekretarzowi Generalnemu listem poleconym. W momencie nadejścia oświadczenia woli o wystąpieniu wygasają prawa i obowiązki związane z członkostwem.
  • W przypadku śmierci.
  • Skreślenia na podstawie decyzji Zarządu z powodu braku zainteresowania pracami Towarzystwa, objawionymi niepłaceniem składek członkowskich przez kolejne dwa lata.
  • Przez formalne wykluczenie. Decyzją Walnego Zebrania Członków na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej, za działalność na szkodę Towarzystwa lub postępowania przynoszącego ujmę Towarzystwu.
  • Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Członek  honorowy

Członkiem  honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla flebologii i/ lub dla Towarzystwa.

Uzyskanie członkostwa honorowego:

Nadanie godności członka honorowego następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

Członkostwa honorowego pozbawia na mocy uchwały Zarząd, na umotywowany wniosek Prezesa. O pozbawieniu członkostwa honorowego wraz z uzasadnieniem informuje Walne Zebranie Członków Prezesa w swoim sprawozdaniu z działalności.


Członek  Korespondent

Członkiem korespondentem może zostać osoba fizyczna (lekarz lub naukowiec)  nie posiadająca obywatelstwa polskiego, wykazująca się osiągnięciami w dziedzinie flebologii lub dziedzin jej pokrewnych oraz współpracująca z Towarzystwem.

Uzyskanie członkostwa korespondencyjnego:

Członków korespondentów wybiera Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Członkostwo korespondencyjne ustaje na skutek:

Godności członka korespondenta pozbawia Zarząd na mocy uchwały, na umotywowany wniosek Prezesa. O pozbawieniu członkostwa wraz z uzasadnieniem informuje Walne Zebranie Członków Prezes w swoim sprawozdaniu z działalności.


Członek wspierajacy

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wnosi roczną składkę członkowską w wysokości zadeklarowanej przez członka wspierającego.

Uzyskanie członkostwa wspierającego:

Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd. Członkowie wspierający mogą uzyskać zgodę na zamieszczenie w organie Towarzystwa informacji o swojej działalności.


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne