Grant naukowy PTF i Adamed

Szanowni Państwo,
wzorem innych Towarzystw Naukowych, w trosce o dalszy rozwój Polskiego Towarzystwa Flebologicznego zapraszamy Państwa do składania aplikacji do konkursu na realizację najlepszego i najbardziej interesującego projektu naukowego z dziedziny flebologii.

Grant naukowy przyznany będzie w cyklu dwuletnim w wysokości 20 000 zł.

Druga edycja konkursu obejmie lata 2015 do 2017, termin składania aplikacji do 31 maja 2015.
Sponsorem Grantu Naukowego jest Adamed Sp. z o.o.

 

Zasady przyznawania grantu:

- Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i Adamed Sp. z o.o.  przyznawany jest na realizację najlepszego i najbardziej interesującego projektu badawczego z dziedziny flebologii.

- Oceny składanych aplikacji dokonuje Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego wraz z Zarządem PTF

- Sponsorem grantu jest Adamed Sp. z o.o.

- Grant przyznawany jest na okres 2 lat, najbliższy na lata 2015 - 2017

- Jednorazowo (w okresie obejmującym czas trwania grantu) przyznawany i realizowany jest jeden grant na najlepszą, wyłoniona w konkursie, pracę

- Termin składania aplikacji na konkurs na grant na lata 2015-2017 upływa 31 maja 2015r.


- Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 05 czerwca 2015r


- Wysokość grantu – 20 000 pln (dwadzieścia tysięcy)

- Aplikację składać mogą osoby zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Z przyczyn formalnych z grantu nie mogą być finansowane badania naukowe w ośrodkach zagranicznych.

- Badacz składający aplikację powinien mieć ukończone wyższe studia medyczne
oraz posiadać aktywne członkostwo Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz wiedze i doświadczenie badawcze i flebologiczne zapewniające możliwość realizacji proponowanego tematu badawczego

- Aplikacja składana w języku polskim powinna zawierać:

- pismo wstępne – podpisane przez badacza zgłoszenie pracy do konkursu kierowane
na adres - Polskie Towarzystwo Flebologiczne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

- imię, nazwisko osoby składającej razem z nazwą ośrodka i danymi adresowymi (adres, telefon, e-mail)
- CV osoby składającej aplikacje
- projekt badania (założenia, cele, metodyka,)
- aktualny stan wiedzy na temat proponowanego badania (w formie opisowej)
- uzasadnienie wykonania badań
- spis badaczy biorących udział w badaniu i ich afiliacje
- wstępny kosztorys badania
- oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana, a projekt nie jest przedmiotem praw autorskich w ramach realizacji innych prac badawczych,Polskie Towarzystwo Flebologiczne zastrzega sobie prawo do możliwości uzyskania dodatkowych informacji od badacza w przypadku wątpliwości co do możliwości zrealizowana pracy.

Polskie Towarzystwo Flebologiczne wymaga corocznych raportów z realizacji grantu przesyłanych na adres Zarządu.

Rozliczeniem Grantu jest publikacja opublikowana w recenzowanym czasopiśmie naukowym oraz przedstawienie wyników badań w trakcie konferencji/kongresu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego po 2 letnim okresie trwania grantu.


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne