Zasady przyznawania certyfikatu PTF

Cele i zasady Programu Certyfikacji Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

 

Flebologia stała się w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, nauką interdyscyplinarną, którą zajmują się obecnie lekarze różnych specjalności. Brak specjalizacji z flebologii sprawia, że szkolenie lekarzy oparte jest o zdobywaniu praktycznej wiedzy w trakcie pracy w oddziałach szpitalnych (najczęściej chirurgicznych, internistycznych lub dermatologicznych) zajmujących się pacjentami z chorobami żył, jak również w trakcie pracy z pacjentami konsultowanymi w trybie ambulatoryjnym w ramach poradni mających kontrakt z NFZ lub gabinetów prywatnych. Uzupełnieniem, tej niewątpliwie praktycznej wiedzy jest udział w kongresach i jak dotychczas niezbyt licznych kursach odnoszących się do zagadnień diagnostyczno – terapeutycznych, którymi zajmuje się flebologia. Niezwykle pożądanym, chociaż trudnym do wyegzekwowania jest poszerzanie swojej wiedzy w oparciu o krajowe i zagraniczne podręczniki oraz ukazujące się bieżące publikacje. Mimo braku systemu weryfikacji tego ostatniego niezwykle istotnego elementu szkolenia, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że podobnie jak każdy lekarz, także lekarz – flebolog powinien na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę. W końcowym efekcie wiedzę tę weryfikują zarówno wyniki leczenia każdego z nas, jak również trudna do pomięcia w dzisiejszych czasach opinia pacjentów. Tym bardziej, że coraz większa cześć z nas diagnozuje i leczy swoich pacjentów w sektorze usług prywatnych, w pełni finansowanym przez pacjenta.

Rozwój flebologii jaki nastąpił w ostatnich latach, sprawił że dyscyplina ta obejmuje coraz szersze spektrum możliwości diagnostycznych jak i leczniczych. Postęp nauki, jaką stała się flebologia wymaga jednak od nas ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności mających na celu zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu proponowanych świadczeń. Współczesna flebologia wymaga zarówno doświadczenia jak i wiedzy pozwalającej zaproponować pacjentowi odpowiedni sposób postępowania. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z faktu, że coraz trudniej będzie posiąść w takim samym stopniu wszystkie umiejętności z jakimi kojarzone jest leczenie w gabinecie czy klinice flebologicznej (począwszy od wykonywania badań dopplerowskich poprzez zabiegi chirurgiczne, EVLT, RF, kompresjoterapię czy też skleroterapię). Nie zmienia to jednak faktu, że lekarz zajmujący się flebologią, nawet jeśli z różnych powodów (dostęp do sprzętu, doświadczenie, odbyte szkolenia) nie wykonuje wszystkich dostępnych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych powinien jednak posiąść niezbędną wiedzę dotyczącą możliwości najbardziej właściwego dla konkretnego pacjenta postępowania. Dodatkowo w świetle dzisiejszej wiedzy pewne umiejętności (jak na przykład wykonywanie badań dupleks Doppler) należy uznać za umiejętności podstawowe we flebologii.

Mając na uwadze troskę o zapewnienie odpowiednio poziomu świadczeń w gabinetach, praktykach prywatnych i oddziałach szpitalnych, w których pracują członkowie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Towarzystwo proponuję Państwu możliwość uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego dla lekarza zajmującego się w swojej codziennej praktyce flebologią. Certyfikat ten byłby przyznawany lekarzowi, który udokumentował swoje doświadczenie w zakresie praktyki flebologicznej (diagnostyki i leczenia schorzeń jakimi zajmuje się współczesna flebologia). Uzyskanie certyfikatu ułatwiać będzie również udokumentowana działalność naukowa i organizacyjna na polu krajowej i międzynarodowej flebologii – Polskie Towarzystwo Flebologiczne pragnie, aby certyfikat był potwierdzeniem zarówno wiedzy jak i umiejętności praktycznych, jak również wysokiego poziomu merytorycznego odnoszącego się do flebologii jako nauki, wśród osób, które go otrzymały.

Ideą programu certyfikacji nie jest ograniczanie praktykowania w zakresie flebologii. Wprost przeciwnie, jako Towarzystwo Naukowe mamy zamiar promować szkolenie oraz działalność edukacyjną w tym zakresie. Wzorem innych Towarzystw Naukowych (np. Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty–ageing) pragniemy, aby uzyskany certyfikat był potwierdzeniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności lekarza, który taki certyfikat otrzymał. Chcielibyśmy, aby lekarze posiadający certyfikat, a tym samym niezbędne kwalifikacje, byli wizytówką polskiej flebologii zapewniając pacjentom odpowiedni poziom uzyskiwanych świadczeń. Certyfikat po złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przyznawany na okres 2 lat z możliwością odnowienia go po tym okresie. Warunkiem odnowienia certyfikatu będzie udokumentowanie, w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu, działań, mających na celu poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności (kursy, udział w kongresach, konferencjach, szkolenia, publikacje i inne – wg regulaminu certyfikacji).

Mamy nadzieje, że podobnie jak to się stało w innych Towarzystwach Naukowych program certyfikacji skutkować będzie coraz wyższym poziomem wiedzy, doświadczenia i umiejętności w gabinetach flebologicznych w całym kraju. Zapraszając Państwa do składania aplikacji i uzyskiwania certyfikatów zachęcamy do dalszego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

 

 Zarząd Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

Katowice 01.09.2012

Regulamin programu Certyfikacji

Lista przyznanych Certyfikacji PTF

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia aplikacji do uzyskania Certyfikatu PTF

Wykaz dokumentów wymaganych do przedłużenia Certyfikatu PTF

Przedłużenie Certyfikatu PTF - zasady punktacji

Wzór Certyfikatu

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania certyfikatu : 

1. Wniosek o przyznanie certyfikatu PTF

2. Wniosek o przedłużenie certyfikatu PTF

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Oświadczenie  dotyczące aktualnego prawa wykonywanie zawodu lekarza

5. Oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu przyznawania certyfikatu PTF

6. Oświadczenie o niekaralności


Znajdź lekarza

Przegląd flebologiczny
© Copyright 2020 Polskie Towarzystwo Flebologiczne